රේගු නිවාරණ ඉන්දියාවේ - මම වියදම් කිරීමට අවශ්ය නැහැ, මේ තරම් කාලයක් මත රේගු නිවාරණසියලු භාණ්ඩ ගෙන්වන බවට ඉන්දියාව හරහා ගමන් කළ යුතු ක්රියා පටිපාටිය පිළිබඳ රේගු සඳහා නිසි විභාගය

ඇගයීම්.

තක්සේරු කිරීම සහ ඇගයීම මුළු ආනයන වෙළඳ චීනයේ සිට පාලනය හරහා. ලෝක වෙළඳ සංවිධානය ගිවිසුම් ඇතුළු මත අතර ලොව පුරා රටවල්.