නීතිය වෘත්තීය ඉන්දියාව, නීතිය වෘත්තීය විකල්පය ඉන්දියාව, වෘත්තීය ජීවිතය, නීතිය, නීතිය රැකියා ඉන්දියාවේ

මෙම අධ්යයනය

නීතිය ප්රයෝජනවත් විවිධ කරුණු දැක්ම අධ්යාපනික විශිෂ්ටත්වය ගණන් නැත සාර්ථකත්වය සඳහා මේ වෘත්තියට වෘත්තීය නිපුණතා අත්පත් කර හරහාඅත්දැකීම් හා භාවිතය සමග නීතිඥයන් ප්රධාන මිණුම් සාර්ථකත්වය.